Tuyển dụng | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tuyển Dụng

Chúng tôi đang tìm kiếm Ứng viên
cho các vị trí sau.
Ở Azbil Việt Nam, Chúng tôi xây dựng một đội ngũ Chuyên Nghiệp trong môi trường
làm việc Thân Thiện luôn sẵn sàng trước mọi thử thách.

Tìm hiểu thêm về Môi trường làm việc và Câu chuyện của nhân viên chúng tôi ở đây.

Vị trí Công việc 1

Thời hạn
công việc

Hết hạn

Miêu tả
Công việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Yêu cầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Địa điểm
làm việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Đăng ký ngay

scroll

Vị trí Công việc 2

Thời hạn
công việc

Miêu tả
Công việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Yêu cầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Địa điểm
làm việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Đăng ký ngay

scroll

Vị trí Công việc 2

Thời hạn
công việc

Miêu tả
Công việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Yêu cầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

▪ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Địa điểm
làm việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Đăng ký ngay

scroll